ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:15 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA တပ်ႉၸုမ်း (2)၊ တပ်ႉၵွင် (14) ပႂ်ႉမူၵ်းတိုၵ်းဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလီႇတူဝ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်းမီ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၼၢႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၺွပ်းၵႂႃႇ မွင်ႇၸိင်ႇထုင်းၼွင်ႇလတ်ႉ ဢႃႇယု 14 ပီႊ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်းမီ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဝႃႈၼႆႉ။ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်းမီလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:15 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ  ၵုင်းလွႆတေႃႇလွင်ႇ ၼၼ်ႉ 1 ပွၵ်ႈ၊  ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:10 မူင်းသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈတၢင်းၶွႆႈ ၶွမ်ႇပၼီႇတႅတ်ႉဢူး  ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႇရွၼ်ႇ ထႅင်ႈ 1 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်း 2 ၽၢႆႇ တႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း