ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 7 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 – 11:00 မူင်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 4 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႉၺွပ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ဢ​ငႄႇလေး လႄႈ မဢီႉပျူင်း ယူႇပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၵ)၊ တီႇႁၸူဝ်း ယူႇပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၶ)၊ ႁူမ်ႈပႃး ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸျွႃႇဢူး (ႁွင်ႉ) ၵျေႃႇၵျီး ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶီႇၵႃးသီလမ် လႄႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း၊ လႆႈႁၼ်တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ပႃးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉလူတ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁႃတီႉၺွပ်း၊ ႁႃလမ်းတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းၼေၵၢင်ၸႂ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၸၢႆးပူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၶိၼ်ႇမွင်ႇယီႇ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး လႄႈ Piglay (ႁွင်ႉ) ထႅတ်ႉၶျူဝ်ႇလုၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၸေႃးလိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။  ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆ တႄႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းမိူၼ်ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇႁၼ်၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆတႄႉ ႁႃတီႉၺွပ်းၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း