ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး (Missile)

ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ (73) ပီႊ သေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး (Missile) ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ Moon Jae-in ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇလႆႈမွၵ်ႈလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸၢမ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး(Missile)  မဵဝ်းဢၼ်ၶဵင်ႇတႃႉလႆႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် Air Craft လႄႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢၼ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး(Missile)  မီးၵႂႃႇ (4) ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ Moon Jae-in ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၽဝသၢႆၸႂ် လႄႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း” ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း လၢႆးသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃး ၼႂ်းလိူၼ် July 1950 ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈၸၢမ်း ၶိူင်းလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်တၢင်ႇမိူင်းၵူၺ်း။ ယင်းၵၢဝ်ႇၼႄး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၸႅၵ်ႇတီႈႁၵ်ႉတီႈၸင်းဝႆႉသေ ၼႄလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၵၼ်တင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ “kim Jong Un” လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈၸၢၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း