ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ သၼ်ႇၶွၼ်းႁႅင်းလိူဝ်မႃးၵူႈဝၼ်း

ဝၢႆးသေဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႄႇမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁိမ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ သၼ်ႇၶွၼ်းႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်း ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇတီႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉလဵၼ်ႈၸွမ်းၾႆး ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ တေသိုပ်ႇတိူဝ်းငိုၼ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽၢႆႇသိုၵ်း ၼႂ်းပီႊ 2021 ထႅင်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 10.2% ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸမ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသုင်ထိုင် 13,978 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021 ပီႊၼႃႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (Tsai Ing-wen) လၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတိူဝ်းငိုၼ်း တႃႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ (ၽၢႆႇသိုၵ်း) သုင်ထိုင် 15,408 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (Tsai Ing-wen) လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ 23 လၢၼ်ႉၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇၸတ်းပွင် ဢၼႃႇၵၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းၵူၺ်း၊ ထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႄႇ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် လႄႈ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် ယင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇၶႄႇ လူၺ်ႈၵူႈလွၵ်းလၢႆး၊ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈမိပ်ႇငႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢင်းၵိတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵေႃႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၶႄႇ လႄႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸင်ႇလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႄႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်လဵဝ်ၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၼႆသေ ၶႄႇ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တေၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၵုမ်းၵမ်ယိုတ်းဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇသၼ်ႇၶွၼ်းႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်း ယွၼ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်း တႃႇတေယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၵႃႈၶၼ် 2,200 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ယွၼ်ႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶႄႇ မီးၽေးၸမ်တူဝ်ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း