ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်း 20 ပၢႆ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း 20 ပၢႆ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဝႃႈ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႈသေ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၼႅၼ်ႈၼႃမႃးယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇယူႇ 20 ပၢႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ယူႇၵူႈဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 22:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၸွမ်းၸိူဝ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် လႄႈ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၼႅၼ်ႈၼႃမႃးၵူႈဝၼ်းသေ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူႈၶိင်ႇၵူႈယၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၽၵ်းတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 ၼၼ်ႉ သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ Lockdown ဝဵင်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ဝႃႈၼႆၶႃႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၶၢႆၽၵ်းၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်၊ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတင်းဝၼ်း၊ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်တေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၶၢႆၵၢတ်ႇယဝ်ႉသေ တႃႇတေၸၢႆႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၽၵ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႉတေႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင် ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၼႅၼ်ႈၼႃမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (PKPF) ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ယႃႇပေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၸဵပ်းၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း တိုၵ်းယိုဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း