ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢဝ်းပီႊ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးသေ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃႇယုပႆႇထိုင်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ILO) လႄႈ ၸုမ်းတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (UNICEF) လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တေမီးယူႇ 160 လၢၼ်ႉၵေႃႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီႊၼႆႉ ႁၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ 8.4 လၢၼ်ႉၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇဢွၼ်ၼႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ COVID-19 တေၽႄႈလၢမ်းဝႆႉသေ ၼႂ်းပီႊ 2000 တေႃႇထိုင် 2016 ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇ မွၵ်ႈ 94 လၢၼ်ႉၼႆႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေႁၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇထႅင်ႈသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႂ်းသိပ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇသေ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈယွၼ်ႉ COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵေႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇသေ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငဝ်းလၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢႆႉႁႅင်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ယူႇတီႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဢမ်ႇၼႅတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၽၢၼ်လႆႈၼႆၸိုင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ သွင်ပီႊၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈ 50 လၢၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽွင်းဢႃႇယုပႆႇထိုင်သေ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Henrietta Fore ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (UNICEF) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇတေႁႂ်ႈလႆႈ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ႁၢႆႉႁႅင်းထႅင်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႈသွင် ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေလႆႈလိူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶဝ်ၸဵပ်းသေ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း