ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေမီးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ လၢႆလၢႆမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈၵူၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် Fox & Friends ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယူႇၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 4-8 ဝူင်ႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈၵူၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ် တင်းၵၢၼ်မိူင်းသင်သေလွင်ႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၼ်းမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃမႃးတႃႇသေ ပုၼ်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈမီး ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း၊ သင်ဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တီႈၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆ လႆႈၸီႉသင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄယႃႈယႃ ႁႂ်ႈပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႈၵၢၼ်မိူင်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ (democrats) လၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ (Joe Biden) မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ယႃယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တေပိုၼ်ၽႄ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ 4-8 ဝူင်ႈၵူၺ်းၼႆႉ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး တႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းႁဝ်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပိုၼ်ၽႄယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇႁႅင်းဢီးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 91,120 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,018,034 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,283 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 82,091 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 3,939,111 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 34,755 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,384,299 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,090 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 133,207 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,671,128 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 36,447 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,788,147 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,197 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 200,197 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,068,086 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (29,734,148) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (939,289) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (21,546,861) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း