ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း မီး (16) ၵေႃႉ

ၼႂ်းပီႊ 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းမီး (16) ၵေႃႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မီး (37) ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၼိုင်ႈပီႊ ပီႊ 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူလွမ်ၸတ်းၵၢၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်လႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇၺႃးၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊလဵဝ်ၵူၺ်း မီး (37) ပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (16) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း မီး (50) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃး တူဝ်ႈတင်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တူၺ်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်ပဵင်းတၢၼ်ႇ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၶိၼ်ႇၺဵင်းၺဵင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူလွမ်ၸတ်းၵၢၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ (16) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ (37) ပွၵ်ႈ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မီး (19) ပွၵ်ႈ၊ ၼႃႈႁိူၼ်း (5,358) ႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း 27,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢၼ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေပဵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ သိုၵ်း TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ မီး 27,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလူလွမ်ၸတ်းၵၢၼ်ၽေးသၽႃႇဝမိူင်းတႆးသေ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျၢတ်ႉ သႅၼ်ပွင်း 1,400 ပၢႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵႂႃႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလူလွမ်ၸတ်းၵၢၼ်ၽေးသၽႃႇဝမိူင်းတႆးသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 73 သႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း