ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (25) ဝၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၸမ် (4,000) ၵေႃႉ

ဝၢႆးသေ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (25) ဝၼ်း တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ (3,800) ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈမႃးတီႈၶူဝ်မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇ (1,274) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးတင်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈလူတ်ႉမေႃၶျိတ်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူတ်ႉၵႃးပၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်မႃးလူင်းတီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶၢတ်ႇလူတ်ႉပွၵ်ႈမႃးႁင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ၵဵပ်းတူဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ၼႆၸိုင် တေသိုပ်ႇသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day News ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ မိူင်းမွၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် တေႁႂ်ႈၵႂႃႇၵဵပ်းတူဝ်တီႈဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ်ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေဢဝ် တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူၺ်းၵႃႈလိူဝ်တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉတႄႉ သင်ဝႃႈၶၢမ်ႈၶူဝ် မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇ မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေၵဵပ်းဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် တီႈၼႃႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉဢေႇယူႇလႄႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၵဵပ်းဢဝ်လႆႈ တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် တႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မွၵ်ႈ (250) ၵေႃႉၵူၺ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတိူဝ်းဢဝ်လႆႈတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် (500) ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇထိုင် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈပုၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၶေႃႈတွပ်ႇ ႁိုင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၼ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး တေၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တီႈမိူင်းထႆး ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယူႇလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၶၢမ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း