ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (9) လိူၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမွၵ်ႈ (900) ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ January 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် (9) လိူၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမွၵ်ႈ (900) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇသေ ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy လႆႈတွင်ႈထၢမ်တီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉလႄႈ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (687) ၵေႃႉ၊ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း (49) ၵေႃႉ၊ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် (11) ၵေႃႉ၊ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (4) ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ဢႃႇယုဝႂ်ပတ်ႉသ်ပွတ်ႇဝီႇသႃႇမူတ်း (21) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈႁဵတ်းဢုတ်ႇ (1) ၵေႃႉ၊ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း (1) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ (7) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် (22) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ (15) ၵေႃႉ လႄႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ (2) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၽူႈၸၢႆး (805) ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း (58) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းၺႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉပလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈ လဝၵ မတ်ႉတႃ 13/1 ၊ မတ်ႉတႃ ဢၼ်ၼႆႉ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢေႇၼႃႇ၊ ၶႄႇဢၼ်မႃးလၵ်ႉၵႃႉၶၢႆမႆႉသၵ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၺႃးမတ်ႉတႃ ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း၊ တႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်းသေ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ႁိုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း (1) လိူၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းမုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်း မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ႁိုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း (6) လိူၼ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼၵ်းၼႃသင်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉတႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းယၢင်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး−ယၢင်း ပိုၼ်ႉတီႈမျႃႉဝတီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈမီးၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် သူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ လႄႈ ႁူင်းၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉပလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ− ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇတေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်မၼ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႄႇၶဝ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတီႈၼၼ်ႈၼမ်သေပိူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၺွပ်းၺႃးၵေႃႈ တီႈမူႇၸေႊ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပူၼ်ႉမႃးတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸင်ႇၺွပ်းၺႃးၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၺွပ်းၺႃးတီႈမျႃႉဝတီႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁူႉသၢႆမၢႆဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၢင်တီႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တီႉၺွပ်းၺႃး၊ မၢင်တီႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တီႉၺွပ်းၺႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈႁူႉၵူၺ်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢမူႉၶတီး ဢၼ်တီႉၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး (191) ဢမူႉၶတီး ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆး (127) ပွၵ်ႈ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး (18) ပွၵ်ႈ၊ မိူင်းယၢင်း (15) ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈမျႃႉဝတီႇ (10) ပွၵ်ႈ၊ မိူင်းၶၢင် (12) ပွၵ်ႈ၊ မိူင်းမွၼ်း (6) ပွၵ်ႈ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း (5) ပွၵ်ႈ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် (2) ပွၵ်ႈ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ (2) ပွၵ်ႈ၊ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတၢတ်ႉၵူင်း (1) ပွၵ်ႈ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် (1) ပွၵ်ႈ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ (1) ပွၵ်ႈ လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ (1) ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် May လႄႈ June 2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ (20) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတြႃးၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း (6) လိူၼ်ထိုင် (1) ပီႊ လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးယႄးထုၼ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ − လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ၶႄႇၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ၊ တွၼ်းသေဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ တူဝ်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈၵူဝ်ၶႄႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် မီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း