ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တေမီးယူႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တေၶၢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၵေႃႉလဵဝ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေမီးယူႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈလိုပ်ႈတိုၵ်းလမ်းတိုၵ်း RCSS/SSA ႁႅင်းၼႃႇသေ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႉလဵဝ် တေၶၢမ်ႈဢွၵ်ႇငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉ/ဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း။

ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တေမီးယူႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တေၶၢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၵေႃႉလဵဝ်

ၵေႃႉၶႂ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃးမိူင်း  (ၸၢဝ်းဝ) မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်း SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်ဝႆႉၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918  တူင်ႉၼိုင်တၢင်း ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ထုၼ်းတိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ၊ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 918 ၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈပႃး ၸွမ်းမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်းယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃးမိူင်း ၼႆႉ ယူႇၸွမ်းၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA မႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် လႄႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸေႃးမိူင်း ယူႇၼႂ်း SSPP/SSA သေတႃႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်မၼ်ႈၸႂ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶိုၼ်း လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႇတေပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေၶၢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ် ၵႃႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၵေႃႉလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈ SSPP/SSA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၸွမ်းလွႆႁူၼ်းၼႆႉ သဵင်ႈႁႅင်းငိုၼ်း သဵင်ႈႁႅင်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆတင်းၼမ်၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် SSPP/SSA ထွႆသိုၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ RCSS/SSA ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း (တီႈလဵဝ်) လႄႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၶုမ်ၵူၼ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉၽင်ဢမ်ႇပႆႇႁိုင်၊ ပၢင်တိုၵ်းလွႆႁူၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA သေ ၶိုၼ်းတႅပ်းတတ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ RCSS/SSA ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသႅင် (ၸဝ်ႈသႅင်ဝ) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈပႃး ၸွမ်းသူမ်ႈပျွင်ႈ ၼွင်သီး မိူင်းၼၢင်း ၵေးသီး၊ သီႇပေႃႉ လႄႈ ယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ၼႂ်းထုင်ႉလွႆႁူၼ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁိၼ်သႅင် SSPP/SSA ၸတ်းၵူၼ်းႁႃၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လႆႈသေပွၵ်ႈတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵုမ်ႇဢဝ်ၼႃႈတီႈပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ၽၢႆႇ RCSS/SSA သမ်ႉ ဢဝ်ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း