ၼႃႇယၵၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ဢိူင်ႇႁွင်ပႃး ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ လုင်းတၢၼ်းၽေႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႇယၵ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ဢိူင်ႇႁွင်ပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း ထိုင်တီႈႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉတႄႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆဢေႃႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈၵွၵ်းႁူဝ် 3 ၵမ်း၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းတၢၼ်းၽေႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် လႄႈ လိၵ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ႇ (လိၵ်ႈလူင်) သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းတၢၼ်းၽေႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ဢိၵ်ႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းတႃႇ ၵေႃၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ တူင်ႇဝူင်းတႆးလႅင် ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ် June 2022 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ မီးထိုင် 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – The Voice of Shan-Ni

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း