ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ၸုမ်းဢိူင်ႇၼိူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵူၺ်ႈ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း