ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၵ်းလၵ်း သဝ်ႁိၼ်ငမ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 June 2019 ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၵ်းလၵ်း သဝ်ႁိၼ် ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇဝၼ်းပွႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇငမ်းယဵၼ် 30 ပီႊတဵမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 June 2019 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ပွႆး ၵူၼ်းမိူင်းပႆတၢင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီႉ 30 June 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပွႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇငမ်းယဵၼ် 30 ပီႊတဵမ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 တေပႆတၢင်းၶိုၼ်ႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၵႂႃႇ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီ ၵႃး 20 လမ်း ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 June 2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇငမ်းယဵၼ် 30 ပီႊတဵမ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ် ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႉၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  တေမီးလွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃးၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီးမွၵ်ႈ ႁႃႈႁဵင် သတုယႅၼ်း မီႇတႃႇ ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ဢႃးၶႃႇ  ယူႇဝႆႉၵမ်ႉၼမ်သေ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 1 သႅၼ် 3 မိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႄႉၵေႃႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ႁူင်းၵၢၼ်ၽွႆႈ ၊ ႁူင်းၵၢၼ် ႁႅင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ ၊ လၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ပၢင်တေႃႇ လွင်း(ႁူင်းၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း