ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်ဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း