ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၼပ်ႉသိပ်းလၢၼ်ႉတူဝ် ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵုၼ် (Africa)

ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၼပ်ႉလၢၼ်ႉတူဝ် ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ် တူၼ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵုၼ်ဢၾရိၵ (Africa) ပွတ်းတွၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႆႈလူႉၵွႆသုမ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 January 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တူၼ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈထႅင်ႈလၢႆလွင်ႈ တီႈမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉ (Kenya) ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၺႃးၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းဝႆႉတူၼ်ႈသင်သေမဵဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၼိုင်ႈၽုင်ၼႆႉ တင်းၼမ်တေဢမ်ႇယွမ်း 150 လၢၼ်ႉတူဝ် လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်တီႈမိူင်းၶႅၼ်ႇယႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ သေ ၸၵ်းတႅၼ် ၽုင်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းဢေထီႉဢူဝ်းပေးယႃး (Ethiopia) လႄႈ မိူင်းသူဝ်းမႃးလေး (Somalia) သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵိၼ် တူၼ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈထူဝ်ႇ လႄႈ တူၼ်ႈၽၵ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈတင်းမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လူၺ်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး သိတ်းယႃႈယႃ ၶႃႈမႅင်းၸၵ်းတႅၼ် ဢၼ်တေ သဵင်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ (70) လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး (2,135) လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် လၢႆသိပ်းလၢၼ်ႉတူဝ်ၼႆႉ ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ် တင်းဢၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်းၼႆႉၸိုင် တေပဵင်းၵူၼ်းၵိၼ် ဢမ်ႇယွမ်း (35,000) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Daily News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း