ၽူဝ်မေးသွင်ၵေႃႉထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ႁိမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူဝ်မေးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ႁိမ်းဢေႃႇရီႇယၼ်ႇတႄႇ တူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းၵေႃႈ ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ (22:00) မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းထူပ်းႁၼ် ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢေး (ႁွင်ႉ) မွင်ႇဢေး ဢႃႇယု (56) ပီႊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (manager) ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း “ၼီႇလုၼ်ႇ” မီးႁွႆးမိတ်ႈပၢတ်ႇတီႈၶေႃးသေ လူမ်ႉတၢႆယူႇတီႈႁိမ်း ၽိူၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႇလႅင်းပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼၼ်ႉ တေႃႇၶိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃႇယု (52) ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ဢူးမွင်ႇဢေးၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း ႁိမ်းၸမ် ၽိူၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လုင်းမွင်ႇဢေး ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ သွင်ဝႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ တီႈတူဝ်တၢႆ တေႃႇၶိၼ်ႇဝိၼ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ႁွႆးမိတ်ႈတႅင်းတီႈပုမ် (2) ၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဝႃႈ− ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်း ဢၼ်တေႃႇၶိၼ်ႇဝိၼ်းသႂ်ႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႇႁူသႅင်လႅင် ၼိုင်ႈၵူႈ၊ သၢႆၶေႃးၶမ်း ၼမ်ႉၼၵ်း (5) ၵျၢပ်ႈ ၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ၊ မူင်းၵူၺ်းၶမ်း (ႁၢင်ၸွပ်ႇ) ၼိုင်ႈဢၼ်လႄႈ ပပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉႁၢႆဝႆႉသေ ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ CCTV ဢၼ်တၢပ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ − ၶႃႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ သွင်ၵေႃႉ ႁွတ်ႈတီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၾူၼ်းယူႇ၊ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈငိၼ်း သဵင်သင်၊ ၵေႃႉဢၼ်တၼ်းႁူႉဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပီႈၼၢင်း တီႈသႅင်ႇၶဝ်ႈၽၵ်း ႁိမ်းႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆႉ ႁၼ်ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသေ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်တူဝ်တၢႆသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဢမူႉၶတီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸွမ်းလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း မတ်ႉတႃ (302) သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းႁၢႆႉဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo from နာရေးကူညီမှုအသင်း (ကျောက်မဲ)

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း