ၽူၼ်တူၵ်း 7 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် 7 ဝၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ လႄႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူင်ၵူၼ်ႇပင်း ယူႇလၢႆလၢႆဝဵင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသျၢၼ်းသျီ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈသျၢၼ်းသျီ  မီးလိၼ်ၵူၼ်ႇလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်ႇပင်းတင်းၼမ်သေ ၵူၼ်းဢၼ် လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 17,000 ၵေႃႉ၊ ဢိၵ်ႇတင်း တမ်ႇတိူင်းၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသျၢၼ်းသျီ ဢၼ်မီးဢႃႇယု ႁိုင်ထိုင် 2,800 ပီႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈလူႉၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း