ၽူႈတေတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး သႅၼ်ပၢႆ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႃႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းသေ ၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းပီႊ 2019−2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 11 March 2020 ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉယူႇ 971,339 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန) လၢတ်ႈဝႃႈ ပီႊၼႆႉ ၽူႈတေ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၽိူမ်ႉၼမ်လိူဝ်မႃး မိူဝ်ႈပီႊၵၢႆ သေ ဢၼ်ၽိူမ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးယူႇ သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတေတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ဢၼ်ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈ ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ယူႇသေ ဢၼ်တေၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ပဵၼ်တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တီႈၼႂ်းသၢမ်တိူင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈတိူင်းလႂ် တေမီးၽူႈၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ် သၢမ်မိုၼ်ပၢႆသေ တေပဵၼ်တီႈဢၼ် ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတေၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတေႉ မီးယူႇ 5,468 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈဢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢေႇသေပိူၼ်ႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတွၼ်ႈၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈၶၢႆႉတီႈတႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇ 20 တီႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူၵ်းႁဵင်ပၢႆ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းလူင်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ပၼ်ဝၢၵ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇလူတ်း ယွမ်းသေတီႈ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တၢင်းသဵင်ႈမီး 127 တီႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈ တွပ်ႇလိၵ်ႈတႃႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းသေ ၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 49,181 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 897,994 ၵေႃႉသေယဝ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး တွပ်ႇလိၵ်ႈသမ်ႉမီးယူႇ သီႇမိုၼ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း − BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း