ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၼူဝ်ပဵဝ် (nobel prize) သဵင်ႈၵၢမ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 August 2019 ၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၢင်းထူဝ်ၼိ မေႃရိသူၼ် (toni Morrison) လႆႈဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၼူဝ်ပဵဝ် (nobel prize) မိူဝ်ႈပီ 1994 ၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထူဝ်ၼိ မေႃရိသူၼ်ၼႆႉ ဢႃႇယုလႆႈ 88 ပီ လႆႈလူမ်ႉၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇႁိုင်သင်သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ တီႈႁူင်းယႃတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ၊ ၼၢင်းထူဝ်ၼိ မေႃရိသူၼ် မီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်း ဢၾရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈတေႃႇသူႈၶိုၼ်း ၸုမ်းဢၼ် ယၢမ်ႈယိပ်းဢႃႇၼႃႇသေ မႃးတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းထူဝ်ၼိ မေႃရိသူၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း တႅမ်ႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (The Bluest Eye) ၼႂ်းပီ 1970 ၼႂ်းလိၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း တေတႅမ်ႈဢဝ် ၼႂ်းၵၢၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူဝ်ထူပ်းၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် တင်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၶၢဝ်ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်း ဢၾရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉသူး ၼူဝ်ပဵဝ် (nobel prize ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ပပ်ႉလိၵ်ႈ The Bluest Eye ယဝ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ Belved, Paradise, Love ပပ်ႉလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼၢင်းထူဝ်ၼိ မေႃရိသူၼ် လႆႈႁပ်ႉသူး ထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ ၼၢင်းထူဝ်ၼိ မေႃရိသူၼ် လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈတင်းၼမ်ၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ႁူမ်ႈမွင်ၸႂ် ၸွမ်းတၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thairath
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း