ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း KNU/KNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း KNU/KNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၼီႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢင်ႈယၢင်း KNU/KNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉ KNU/KNLA  ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈတေႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢၼ်ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် May 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU/KNLA ၵေႃႈယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တေႁဵတ်းၸွမ်း NCA ဝႆႉယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၼ်ႇၶွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း KNLA တေယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ႁပ်ႉထွမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း KNLA တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢင်ၸႂ် မုၵ်ႉၸုမ်း KNU တင်းသဵင်ႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ၵေႃႈယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၸႂ်ႉလၢႆးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းယူႇ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈ လၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉၸုမ်း 5 ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းသေ ၽၢႆႇ KNU/KNLA သိမ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီးမူႇထႃႉ လႄႈ တေႃးလႄႇထႃႉ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း၊ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ် June ၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ KNU/KNLA သွၼ်ပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး−ယၢင်းသေ လွင်ႈၼႆႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း