ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႇသိၼ် ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇ(သၢႆၶၢဝ်ႇ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ငႃႇဢွင်ႇ မၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈလႄႇသိၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇလႄႈ မၼ်းထုၵ်ႇဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇသေ ၺႃးမိတ်ႈထိူဝ်ၶေႃးမၼ်းသေတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ ငႃႇဢွင်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်း Monywa Heroes Group လႄႈ Monywa Satan လႆႈဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၶဝ်သွင်ၸုမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢူးတဵင်းထေး ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း သိုၵ်းၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတၢင်းလင်သီႇၵမ်း ၽွင်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈလႆႈလူမ်ႉ လႄႈ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈတၢႆၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢူးတဵင်းထေးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းလႆႈၵဵပ်းၵူၼ်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပျူႇၸေႃးထီးၸွႆႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းသိုၵ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 ၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇယူႇသၢမ်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသၢမ်တီႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းလုမ်းၵၺၼ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇတီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈလုမ်းသၢင်းၶွၼ်  လႄႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄသုၼ်ၶူင်းၵၢၼ် (စက်မှုဇုန်လမ်းခွဲထိပ်) ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း MPDF လႄႈ ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶျွင်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄသုၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပွႆႇသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း