ၽူႈမီးပိင်ႇၺႃႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသွၵ်ႈႁႃႁၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၶူင်းၵၢင်(သၵျႃႇဝလႃႇ) ထႅင်ႈလၢဝ်ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2019 ၽူႈမီးပိင်ႇၺႃႇပၢႆးသၢႆႈ ပိတိသျႃႉၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢင်(သၵျႃႇဝလႃႇ) လၢဝ်(ၿဂိဳဟ္)ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၼႆ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃႁၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ၽူႈမီးပိင်ႇၺႃႇ ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ University College London လၢတ်ႈဝႃႈ လၢဝ်လုၵ်ႈၼႆႉ မီးတီႈ တၢင်းသၢႆလႅင်း 110 ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လုမ်ႈၾႃႉသေ မီးထၢတ်ႈမႆႈ ၊ ထၢတ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်တူဝ်မီးၸႂ်ၶဝ် ယူႇသဝ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပိင်ႇၺႃႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃႁၼ် လၢဝ် 4000 ပၢႆ ဢၼ်မီးၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ တီႈလၢဝ်လုၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း မီးမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇၽႃ ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ထၢတ်ႈမႆႈ ဢိၵ်ႇတင်း ထၢတ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်တူဝ်မီးၸႂ်ၶဝ် လူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢဝ်လုၵ်ႈၼႆႉ ယႂ်ႇလိူဝ်သေ လုမ်ႈၾႃႉ သွင်ပုၼ်ႈသေ တီႈၼိူဝ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးၼမ်ႉလိူဝ် 8 ပုၼ်ႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Super Earth ၼၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းယၢၼ်ၵႆ ၼႂ်းၵႄႈ တီႈဢၼ်မီးလၢဝ်ဢၼ်သွၵ်ႈႁႃႁၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလႅတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢၼ်ၵႆ ဢၼ်တူဝ်မီးၸႂ် မီးဢႃႈ သၢၵ်ႈယူႇသဝ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢဝ်လုၵ်ႈၼႆႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ K2-18b သေ ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တင်းၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသွၵ်ႈႁႃႁၼ် မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပိင်ႇၺႃႇ ပၢႆးသၢႆႈၶဝ် မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီႊ ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ တေပွႆႇၶိူင်ႈမိၼ် ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်မီးလၢဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း