ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ABSDF ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းလုမ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႉၺွပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်တီႈၼႂ်းလုမ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶၢင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ABSDF ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇတေႃႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵူဝ်ႇၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း၊ ၵူဝ်ႇၸူဝ်းတိၼ်ႉ လႄႈ ၵူဝ်ၵပ်ႉပလီႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2021 ၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (6) ပီႊတဵမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၸုမ်း ABSDF မႃးဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 1 November 2021 ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီႊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ABSDF ၸင်ႇလႆႈမႃးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ABSDF ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (6) ပီႊတဵမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၼႆသေ ယင်းလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းလုမ်း လႄႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1988 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇသေ လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်မႃးလႄႈ ထိုင်တီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ဝႃႈၼႆ။  တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း