ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈၸွႆႈ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၸီႉသင်ႇ ၵၢၼ်ငၼ်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 September 2020 (လိူၼ်ႈၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢေႇရႃႇဝတီႇဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇယူႇႁိမ်းၸမ် တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီမႆႈၸႂ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၽူႈၸွႆႈ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၸီႉသင်ႇၵၢၼ်ငၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁိူၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဝၼ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း သေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈႁိူၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸမ်တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ မီးၽႅၼ်တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း