ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA တိုၵ်းယိုဝ်းသေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းသေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 October 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမွင်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈ ဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းၼႆလႄႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဢေးသျႃး ႁိမ်းဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၵျေႃႇၸႂႃႇမဵဝ်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵျေႃႇၸႂႃႇမဵဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မၢႆ (12) G-1 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းသေ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA တိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးတီႈ ႁူင်းယဵဝ်ႈသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ႁူင်းယႃၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉသေတႃႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၽွင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် 1 ၵေႃႉ၊ ပေႃးႁူမ်ႈပႃးတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵျေႃႇၸႂႃႇမဵဝ်း ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ႁိမ်းဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း