ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ KNU

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ တပ်ႉၸုမ်း (1) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇ မိူင်းမွၼ်းၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KIC  ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပတူဝ်ႇၸေႃးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း တပ်ႉၸုမ်း (1) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ KNU ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၺုၼ်ႉၼၢႆႇ ဢႃႇယု 36 ပီႊ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၸႄႈဝဵင်းတႅၵ်ႉၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၸႂ် ၶႂ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶရယ (7) ပၢႆႈဢွၵ်ႇသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 March 2021  ၶိုၼ်းမႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ တပ်ႉၸုမ်း (1) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။    

“ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေတႃႉ သမ်ႉၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပႄႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈသေ ၸင်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇတီႈတပ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ မိူဝ်းၽွင်းယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈႁဝ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၺုၼ်ႉၼၢႆႇၼႆႉ ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ပၢတ်ႈ (48) မိူဝ်ႈပီႊ 2002 သေ ဝၢႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈ တပ်ႉၶမယ (379) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ (9) ဝဵင်းမိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ တပ်ႉၸုမ်း (1) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 300 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း