ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် လႄႈ ယႃႈယႃ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID–19 ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် RCSS

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် လႄႈ ယႃႈယႃ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19၊ သူႉသႃႇတႃႇ၊ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ဢိၵ်ႇတင်း We are Tai လႄႈ ဢၼ်ပႃးၽူႈ မီးၸေႇတၼႃႇ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် လႄႈ ယႃႈယႃ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈလုမ်း ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် Peace Making Committee (PMC) RCSS ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် လႄႈ ယႃႈယႃ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၽူႈမီး ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ RCSS လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC) RCSS လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇယႃႈယႃ လႄႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း