ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမီးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် လႄႈ ဢွင်ႇပေႉၽူႈၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ 3 တိူၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 800,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်း 370,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ၸဵတ်းမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ 50 ၸွႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်ႁေႃႇၶဝ်ႈၸွၵ်းၽၵ်း ၸွႆႈသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇ 2,230,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း