ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢိတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်‌ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ု ဢၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းမႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း 3,000 ယွၼ်ႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 2,080 ယွၼ်ႇ၊ ၸုမ်းသၢႆငဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း 500 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈတၢၼ်း သွင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈပၢၼ်း ၵွင်းၼႃး 100 ယွၼ်ႇ၊ လုင်းသၢမ်လိုၼ်း မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးလိူၼ်သႂ် ႁၢင်းသႃႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇႁဵင်း ဝဵင်းတင်ႈ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢမ်လူင် + ၼၢင်းလႃႉယဵၼ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း မိူင်းမၢဝ်း 300 ယွၼ်ႇ၊ လုင်းသၢမ် ၸေႊၵဝ်ႇ 200 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်း မိူင်းမိတ်ႈ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆး R.No.Tai မိူင်းယဵၼ် 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ တၢင်ႉယၢၼ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးမူဝ်းၵျေႃႇ မိူင်းလူင် 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢမ် ၸေႈသႅင် 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းၺုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်းတူင်ႈ 200 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်း ပၢင်ႇသၢႆး 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းဢွင်ႇပွႆး တူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းဢေသိၼ်ႇ မိူင်းၶွၼ် ၸေႊၵဝ်ႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း ႁၢင်သၢႆး 50 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းသူဝ်းၸႅၼ်ႇ ႁူဝ်ၼွင် 50 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းမုင်ႉ ဝၢၼ်ႈၵုၼ် 30 ယွၼ်ႇ၊ လုင်းမိူင်းမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ ၶိင်းမၢဝ်းသႂ် ပဵင်းဢူ 50 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈသၢမ် ၼွင်မူၼ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းမျႃႉၸၢမ်ႇ ၼွင်ဢၢင်ႇၸၢၼ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးယီႈဢွင်ႇ တႅၼ်ႈလူင် 50 ယွၼ်ႇ ႁူမ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းၶႄႇ 8,060 ယွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်)၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းၶိူဝ်း + ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ 25,000 ပျႃး (သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်) ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၸဝ်ႈၶုၼ်သၢမ် ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သူးသႄး 19 တိူၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 494,000 ပျႃး(သီႇသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ  ၽူးမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢိၵ်ႇ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း