ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ ၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈ ၵတ်းလၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်သိူဝ်သွၼ်ႉ (သိူဝ်ႈၼႃ) ၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ ၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,200,000 ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းမွၵ်ႇမၢဝ်းသႂ် ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,860 ယွၼ်ႇ၊ ၸုမ်းၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း သွၼ်ႁေႃႈၵႃး 1,730 ယွၼ်ႇ၊ ၼၢႆးလႃႉယဵၼ်ႇ မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ မႄႈသၢဝ်ၶမ်းဢေး မိူင်းမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼၢႆးလွႆမႆသႅင် ၸေႊၵဝ်ႇ မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 1 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သမ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးၼွင်ႉ + ယိင်းႁွမ်ၼူၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ (သိူဝ်ႈၼႃ) 150 ၽိုၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈၼုင်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ဢိၵ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း