ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးၶဝ်ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႈတႆး 2116 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သႅၼ်ထဝ်ႈၵေႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႅင် ဢိူင်ႇပႃႇလႅဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႆႈဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်းထႆး 10,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် သႅၼ်ထဝ်ႈၵေႇႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ယိင်းမူၺ်ငိုၼ်း တီႈယူႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် သေ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636 ၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 787 441 018 ၊ မွၵ်ႇၵွၼ် မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 158 875 349 49 လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း