ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ၶူဝ်းလၢႆး လႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶဵဝ် ၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ၶူဝ်းလၢႆး လႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶဵဝ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢဝ်ၶူဝ်းလၢႆး 150 ၸုမ်ႇ လႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶဵဝ် ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ထူင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ထူဝ်ႇလိူင်၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ၽၵ်းမီႇႁေႃ၊ ၶဝ်ႈသွႆးမမ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 150,000 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း