ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းတုမ်ႇၵွၼ်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း 206 ၸုမ်ႇ၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းဝႆႉတီႈ ၽူႈလၢတ်ႈၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးဢုၵ်ႉတမ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းသိုဝ်ႉ ၽႃႈယၢင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်း၊ ၵိူဝ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၽၵ်းမီႇႁူဝ်လႅင် လႄႈ ၽၵ်းမီႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သူမ်ႈထၢင်ႈ 10 ထူင်၊ ထူဝ်ၽူးယႅၼ်ႈ 1 ပုင်း လႄႈ ၽၵ်းသူမ်ႈ 1 ပုင်း၊ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ (6) ၽႃႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 9 တဝ်၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ၊ မႆႉထူဝ်းၶဵဝ်ႈ၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ မၢၵ်ႇဢူမ်၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၼူမ်းၵွၵ်း၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းယႆ ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ 78 ဢၼ်၊ ၵွၼ်ႈသီ(သပ်ႉပျႃႇ) 77 ၵွၼ်ႈ၊ မႆႉထူဝ်းၶဵဝ်ႈ 180 ဢၼ်၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉမၼ်း 2 ပုင်း၊ ၵိူဝ် 10 ထူင် လႄႈ ၽွင်ဝၢၼ်ႈ 22 ထူင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 February 2021 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 9,000,000 ပျႃး (ၵဝ်ႈလၢၼ်ႉပျႃး)၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 4,000,000 ပျႃး (သီႇလၢၼ်ႉပျႃး)၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃး)  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း