ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတၢင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်လူင် ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး၊ ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 200,000 ပျႃး၊ ၸၢႆးပီး 165,000 ပျႃး၊ ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် 100,000 ပျႃး၊ ၼၢင်းမိၼ်ႉမိၼ်ႉၸိင်ႇ 30,000 ပျႃး၊ ၸၢႆးလၢဝ် 20,000 ပျႃး၊ သႅင်လၢဝ်ၼူၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 10,000 ပျႃး၊ ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ 10,000 ပျႃး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,035,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ငိုၼ်းတွင်းတႃႇသိုဝ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်လူင် ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 440,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးပႃႉထူး သိုဝ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆတင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 985,000 ပျႃး (ၵဝ်ႈသႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း