ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တီႈ RCSS

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸိုဝ်ႈၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းထေး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃႇယုတဵမ် (43) ပီႊ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢၼ်ၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းထေး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ သွၵ်းတိၼ် 730 ၵူႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 30 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်း 15 ပုင်း၊ ထူဝ်ႇလိူင် 15 ထူင်၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉႁႅင်ႈ 15 ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉပႃၽွင် 100 ထူင်၊ ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း 125 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ၽွင်ၼိူဝ်ႉၵႆႇ 1 ၽႃႇ လႄႈ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၼမ်ႉၽိတ်ႉၽွင် ပႃႇလႃႇၶျွင်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6,350,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉသၢမ်သႅၼ် ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် တင်းမူတ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်လႄႈ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈသေ လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈ ၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးပၼ် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းထေးၼႆႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 450,000 (သီႇသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ) ပျႃး သိုဝ်ႉသွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် 100 ၵူႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း