ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် တေႉတေဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း