ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်  လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီ 11  May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီ ဢၼ်ယူႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ− ထူဝ်ႇလိူင် 3 ထူင် (90) ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် 3 ထူင် (30) ၸွႆႉ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 3 ထူင် (30) ၸွႆႉ၊ ဢႃႇလူး 10 ထူင် (100) ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 2 ပုင်း၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉႁႅင်ႈ (2) ၸွႆႉ၊ ၵိူဝ် 1 ထူင် (30) ၸွႆႉ၊ ၽွင်ဝၢၼ် 1.50 ၸွႆႉ၊ ပႃယမ်း 17.50 ၸွႆႉ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 18 သႅၼ်ပျႃး သေ ၸွႆႈပၼ်တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မီးၽူႈၼမ်ႉၸႂ် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၽၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းၵုမ်ႇသူမ်ႈ 20 ၸွႆႉလႄႈ ၼိူဝ်ႉမူ 5 ၸွႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 160,000 (ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇပျႃး) ၼႆသေ ၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ် တီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တီႈဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း