ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ  ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် 2,000 ၵူႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10,600,000 ပျႃး (သိပ်းလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်၊ ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ထႅင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ 15 တိူၵ်ႈ၊ ၽႃႈယၢင် 40 ၵဵၼ်၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် 1 ထူင်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 1 ထူင်၊ ၵိူဝ် 1 ထူင် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,500,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းႁၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 200,000 ပျႃး (သွင်သႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ႁူင်းယႃၽၢႆႇယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းတုမ်ႇၵွၼ်ၶမ်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 700,700 ပျႃး (ၸဵတ်းသႅၼ်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ  ၽၢႆႇယူႇလီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,400,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ၸုမ်းႁႅင်းၽွမ်ႉၸွႆႈ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်)၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6,600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တီႈ ၸၢႆးၵေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸၢႆးၵေႃး လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 15,099 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈဝၢတ်ႇ) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈလႄႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်းသူးပၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေ လွတ်ႈၵၢင်းယၢၼ် ၽေးၶဵၼ်ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း