ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉ ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉၶူင်း ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းသႅင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈၸုမ်း သႅင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လႆႈဢဝ်ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ တႃႇ 12 ၸုမ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 11,537 ဝၢတ်ႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၸုမ်းသႅင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉၶူင်း လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵရိယႃႇတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 720,000 ပျႃးသေ ႁဵတ်းပလႃႇၶျွင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 5,345 ဝၢတ်ႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတီႈၼိုင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 4,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းသႅင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇလႄႈ ၸုမ်းသၢႆ ၼမ်ႉၶူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း