ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႆသေ ၽူႈမီး ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ သိုဝ်ႉဢဝ်တင်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ− ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်း၊ ထူဝ်ႇ ၼဝ်ႈၽွင်၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ပလႃႇၶျွင်ႇ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းမယူၺ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,577,500 ပျႃး(သိပ်းႁႃႈ သႅၼ်ၸဵတ်းမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 July 2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၽၢႆႇမေႃယႃ RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ထႅင်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၼိုင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး ႁူမ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တင်းမူတ်း 20 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း