ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိမ်းတပျေႇၵူင်း ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၼေပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ယူတ်းယႃ မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ဢွၵ်းဢေႃမမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ပေႃးတေဝႃႈတႄႉတႄႉၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵွၵ်းႁူဝ် မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ၽႃႇဢွၵ်ႇယူႇသေတႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈ သၢႆၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 19 ပီႊၼႆႉ ထုၵ်ႇၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်သႂ်ႇ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိမ်းတပျေႇၵူင်း ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ (20) ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇ(X-ray) တူၺ်းတႄႉ မၢၵ်ႈၵွင်ႈဢၼ် မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ တွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ ဢၼ်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တႄႉၼႆယူႇ။

ၼႂ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ဢိၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ဢထမ်ႇမလမ်းတီႉၺွပ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း