ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းထိုင် ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းႁၢႆႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ / ၸုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းထိုင် ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04 November 2020 (လိူၼ် 11 လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:06 မူင်း လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း UP ၶၢႆႉၵႃးမၼ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယဝ်ႉသေ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႈၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း လႄႈ လႅၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းပႃး လုၵ်ႈၸၢႆးလူင်မၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇတီႈ ၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ၊ ၶႃႈလၢမ်းတူၺ်းတႄႉ လႅပ်ႈၶဝ်တေမီးၸႂ် ၼိူဝ်ၵၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈၵူၺ်း ၊ လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း တိူဝ်ႉၸပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင်လုၵ်ႈ ပဵၼ်တီႈပုမ် ပွင်ႇၽွၵ်ႈၵႂႃႇ ၊ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ  သၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းပဵမ်ႉ ၽၢႆႇသၢႆႉ ဢေႃႈ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈမိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃ ၊ ၶႃသွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇၶႃႈ ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ မီးၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမိူၼ်ၵၼ် − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် လႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ထိုင်တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း