ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03 November 2019 ယၢမ်းဝၢႆး 14:18 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ တၢႆတီႈႁူင်းယႃ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်းမႄး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႄႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းယူႇ ဢမ်ႇပေႃးၵႆ တီႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်းသင် ယွၼ်ႉပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ တူၺ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၊ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် လုၵ်ႉတင်းလႂ်သေၵႂႃႇယိုဝ်း ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်း  ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်း (3 ၵေႃႉ) ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ဢၼ်ၵိုတ်းတင်းႁိူၼ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉယူႇ” ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်းမႄး

ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သႅၼ်ပၢႆး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ဢႃႇယု 36 ပီႊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၊ ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၵမ်းလဵဝ် ၊ ၸၢႆးသူႉၸေႇယ (ဢႃႇယု 52 ပီႊ) ပူႇၵႄႇၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႈ တႄႉ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်းမႄး

လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ တင်းၽၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉသေ လႆႈပွႆႇပႃးၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတူဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း လႄႈ ၽႂ်လႂ်/ၸုမ်းလႂ် ယူႇၽၢႆႇလင် လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မီးၼင်ႇၼႆ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢဝ်ၼႂ်း Facebook”
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း    

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း