ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶႄႇ ဝႃႈ ၺႃးၵမ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈၼႄသၢၵ်ႈသေႇ တူၼ်ႈတေႃ တၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်းၶႄႇဝႃႈ ဝၢႆးသေၶႄႇၼႄလႆႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2019 ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်တေလႆႈထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (US National Institutes For Health − NIH) ဢွၵ်ႇၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈပႆႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 5 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် SARS-CoV-2 ၼႆႉ မီးယူႇ 7 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇ လႄႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2020) ၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တူၼ်ႈတေႃႇမၼ်းလႅပ်ႈတေလုၵ်ႉ တီႈတူဝ်သတ်းပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ မိင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်မႃးတိတ်းၸပ်းသႂ်ႇတီႈၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၽွင်းၽူႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း ႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Lab) ၶႄႇသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတၢင်ႇမိူင်းၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းတင်းၵိၼ်ၸႄႈၶႅင်သေ ၶဝ်ႈၽႄႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Zeng Guan ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းလႄႈၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းပဵၼ် မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Times ဝႃႈ မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် တႄႇပဵၼ်တီႈၼႂ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၵူတ်ႇႁႃၵမ်းလဵဝ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Lab) ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၶိူင်ႈယိပ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ်တီႈ ဝဵင်းဝူႈႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် December 2019 ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ဝႃႈ တူၼ်ႈတေႃၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Lab) ၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးယူႇၼႆသေ ယွၼ်ႉတူၼ်ႈတေႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ မီးလွင်ႈဢမ်လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉမႃးယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း