ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇယႃႈယႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း 27 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်း

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း သေ တေဢမ်ႇတိုၵ်းတေႃးလႆႈႁင်းၵူၺ်းလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း 27 ၸုမ်း ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း (MEDAID International Foundation) 27 ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇသေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Delta ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ဢမ်ႇမီးလွၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇမီးတဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ လႄႈ ယႃႈယႃတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈယူတ်းယႃသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းတွၼ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယူတ်းယႃၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းႁႅင်းၼႃႇသေ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမီးလွင်ႈလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်းသေ တူဝ်ၼပ်ႉၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈယူႇ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵေႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇမူတ်းယူႇ၊ Tom Andrews ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶဝ်ႈၸွႆႈၽေးတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်ၼႆႉယူႇ၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွင်ႈယူႇ သၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇဝၢႆႇတူၺ်းသေ ယႃႈယႃတႃႇယူတ်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ တႃႇၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း တႃႇၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်ၵူၺ်းသေ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃငဝ်းလၢႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ ၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသေ ဢွၼ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုတ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း IMF သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 350 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းတွၼ်ႈတိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သေ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼႄလႆႈယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သေ ဢမ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ။ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ်လွင်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းဝႆႉယူႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈမႃးၼႆႉသေ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တူဝ်တႅၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇယႃႈယႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း 27 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပေႃးတေယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၶူင် သၢင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လွတ်ႈၽေး Safe Healthcare Zones တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇၸႂ်လႆႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းသၢႆၸႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇယႃႈယႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇသေ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း