ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တေႁၢႆၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ၸမ် 7 ပီႊ

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းႁႃႈ (75%) ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸင်ႇတေမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈ လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် 6-7 ပီႊ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်လပ်း ပီတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ SBS News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ Coronavirus ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် 6-7 ပီႊ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄယႃႈယႃပၼ် ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵွၼ်ႇၸိူဝ်ႉမႅင်းတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်တေလီၵူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ Sanjaya Senanayake လၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 70 မိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေၸၢင်ႈလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းႁႃႈ (75%) ၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်းမွၵ်ႈ 6 ပီႊပၢႆယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – AAP

မေႃယႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တေယဵၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်မႃးၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ် လီလႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ 103,481 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 28,002,240 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3,068 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 486,922 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ  ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 17,930,819 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 10,880,413 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 155,484 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 10,587,351 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 9,716,298 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 236,397 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 8,643,693 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (219) မိူင်း (219 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (108,313,118) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (2,379,137) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (80,360,603) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 12 February 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း