ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် မိူင်းထႆး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်လိူၼ် ၶွမ်ႉ ၶျူၼ်းၶျိုၼ်ႉ (ၼႃႉၶွမ်ႉ) လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၽၢႆႇလဵၼ်ႈၸိူင်းႁူၼ်ႉၼူဝ်ၶဝ် မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢမ်ႇဢေႇမၢင်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်းႁူၼ်ႉၼူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၶွမ်ႉ ၶျူၼ်းၶျိုၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ “ၼႃႉၶွမ်ႉ” ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:30 မူင်း  ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 63 ပီႊ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႉၶွမ်ႉ လႆႈတႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 April 2021 ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၵမ်းသိုဝ်ႈသေ မိူဝ်ႈမေႃယႃ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူင်ႉမႅင်းလႆႈၸိုမ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းပွတ်ႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းႁွင်ႈ ICU (Intensive Care Units) ႁွင်ႈလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸွႆႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ မႃးယူႇတႃႇသေႇ ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉႁူင်းယႃ သေတႃႉၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီသမ်ႉယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းလူင်းတိၵ်းတိၵ်းသေ တေႃႇပေႃးထိုင် လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႉ ၶျူၼ်းၶျိုၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈတႄႉမီးဝႆႉဝႃႈ ဢႃးၶူမ်း ပရီးတႃးၵုၼ်း ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 January 1958 မီးဢႃႇယု 63 ပီႊ ၵိူတ်ႇတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၽရႃႉၼၶွၼ်းသီဢယုထယႃး တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႉၶွမ်ႉ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းႁူၼ်ႉၼူဝ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊပၢႆ လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ၼႃႉၶွမ်ႉ လႆႈလဵၼ်ႈၸိူင်း Drama လႄႈ Movies ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပၢႆ၊ ၼႂ်းပီႊ 2010 ၼၼ်ႉပီႊလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႃႉၶွမ်ႉ လႆႈလဵၼ်ႈၸိူင်း Movies ၼမ်ထိုင် 11 ႁူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႉၶွမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆၽၢႆႇ ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇလဵၼ်ႈၸိူင်း လၢတ်ႈႁုၼ်ႉၼူဝ် (ႁုၼ်ႉၶူဝ်) လွင်ႈဢၼ် ၼႃႉၶွမ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းသေလၢႆမွင်ၸွမ်း ၼင်ႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,583 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 65,153  ၵေႃႉ၊ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 15  ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 203 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 36,254 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသေ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသီလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၼူၼ်ထပူးရီး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုၼ်ႇပရႃၵၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁၢမ်ႈမီးလွင်ႈၸူႉတုမ်ၵူၼ်း 20 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သင်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသင်ၼႆ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅတ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း