ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 (2) ၵေႃႉ

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းလဵဝ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 292,509 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝၼ်းလဵဝ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 87,115 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် (2) ၵေႃႉ တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Warner Bros ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇထၢင်ႇသေ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈထၢႆႇၸိူင်း The Batman ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း Robert Pattinson ဢႃႇယုႇ 34 ပီႊ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လိုဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Warner Bros လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ The Batman ၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းၸိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈ ၼႂ်းလိူၼ် October 2021 ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်ထၢႆႇၸိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် March 2020 ပူၼ်ႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉတႄႇထၢႆႇၸိူင်းၶိုၼ်း ပႆႇႁိုင်သင် ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း Robert Pattinson သမ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၸၢႆးၸိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ဢၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်း လႆႈၵႃႈၶၼ်တူဝ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုဝ်ႈ The Rock ဢမ်ႇၼၼ် Dwayne Johnson ၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း The Rock လႆႈဢတ်းၶလိပ်ႉ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (VIDEO) တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼိူဝ် Instagram သုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉဝႃႈ The Rock လႄႈ မေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ လုၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႆႉၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ် ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 87,115 ၵေႃႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉသုင်သုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊  ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 4,020,239 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,066 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 69,635 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 3,104,512 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 45,651 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,091,801 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 855 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 125,584 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,278,243 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 52,853 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,389,057 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,033 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 192,111 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,635,854 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (26,795,708) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (878,963) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (18,907,482) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 05 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း