ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ယွၼ်ႉမီးဢွင်ႈတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢတ်ႇ

ယွၼ်ႉမီးဢွင်ႈတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးၶမ်းၽွႆႇ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်တႄႉ ဢွင်ႈတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မီးတီႈႁိမ်းပၢင်ႇတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ လႄႈ ပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်းသေ သိုဝ်ႉၶၢႆလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵၢတ်ႇယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးဢွင်ႈတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းမီးယေးၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁႃလၵ်ႉႁႃၸူၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလၵ်ႉ၊ သၢႆၾႆးၾႃႉၸွမ်းၸိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလၵ်ႉတတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သၢႆၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လၵ်ႉဢဝ်ၵႃႇဢၢၼ်ႇပွၵ်ႈမၼ်း ပေႃးဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ “ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸွင်ႇမီး” ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မလူၺ်းလူၺ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ဢွင်ႈတီႈတေႃႇလွင်း ၸွမ်းၸိူဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ (2) လိူၼ်ယဝ်ႉ၊ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵၢတ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ (3) လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီးတီႈႁိမ်း ႁူဝ်ၼမ်ႉသေ ဢွင်ႈတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ႁူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 18 December 2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႉ၊ ၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶိုၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် တီႈႁိမ်းပၢင်ႇတူင်ႈၼႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ လႄႈ ပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း